Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

แยกออกได้เป็น 2 ประเภทคืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งอบต. และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้งอบต.
อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
 กิจการสาธารณที่อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ
1) กิจการที่อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขตอบต.ดังนี้
    (1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
    (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
    (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (8) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ    สำคัญ
2) กิจการที่อบต. อาจจัดทำในเขตอบต. ดังนี้
    (1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
    (2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.
    (10) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วดังกล่าวข้างต้นไม่ตัดอำนาจของกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้ามาดำเนินการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลวังแก้วแต่จะต้องแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วทราบล่วงหน้าและนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วเกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย
อำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตามมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมการกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การจำกัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน(ของประชาชนในท้องถิ่น
 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
          เพื่อใช้บังคับในเขตอบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของอบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นร่างข้อบัญญัติอบต. จะเสนอได้โดยนายกอบต. หรือสมาชิกสภาอบต. หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th