Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

     การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat)เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สถานที่หอกระจายข่าว และไฟฟ้าสาธารณะ
        1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

        3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
        3.2 การศึกษา
        3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        3.4 การป้องกันรักษา และส่งเสริม สุขภาพอนามัยของประชาชน
        3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
        4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

        5.1 การพัฒนาบุคลากร
        5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th