Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านฮ่าง จํานวน 1 แห่ง
(ที่ตั้ง : บ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5)
                                                                         
การคมนาคม

     ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จากที่ว่าการอําเภอวังเหนือ ถึงน้ำตกวังแก้ว ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

แหลงน้ำที่สร้างขี้น

     ประปาหมู่บ้าน 6 แห่งตารางแสดงเขตประปาที่มีพื้นที่ระบบประปาใช้อยู่  6 หมู่บ้าน ดังนี้

 
ชื่อหมู่บ้าน ที่ตั้ง ระบบประปา
บ้านแม่หีด หมู่ที่  1 ผิวดิน
บ้านป่าแหน่ง หมู่ที่  3 ผิวดิน
บ้านค่ายวัง หมู่ที่  4 ผิวดิน
บ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่  5 บาดาลขนาดใหญ่
บ้านห้วยป้าย หมู่ที่  6 ผิวดินขนาดกลาง
บ้านห้วยต้นเคาะ หมู่ที่  7 ผิวดินขนาดกลาง

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่


   1) แร่ดินขาว พื้นที่บ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3
   2) น้ำตกวังแก้ว เขตติดต่อบ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ห่างจากหมู่บ้านระยะทาง 6 กิโลเมตร
   3) น้ำตกวังทอง ตั้งอยู่ ในเขตบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ห่างจากหมู่บ้าน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

มวลชนจัดตั้ง

   1) ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น  จํานวน 70 คน
   2) อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) จํานวน 150 คน
   3) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลวังแก้ว จํานวน 100 คน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th