Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ   1. อาชีพเกษตรกรรม ราษฎร ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทําไร่ ทํานา ทำสวนนอกจากนี้ยังเลี้ยงสุกร เพื่อบริโภคและจําหน่าย พืชผักที่เพาะปลูกมาก คือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักกาดเขียวปลี และยาสูบ ซึ่งโดยเฉลี่ยยังมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำอยู่
   2. อาชีพค้าขาย ราษฎร ร้อยละ 20 ได้แก่ ขายของชํา ขายของตามตลาดนัด ขายน้ำมันชื้อเพลิงขายอาหารตามสั่ง
   3. อาชีพรับจ้าง ราษฎร ร้อยละ 10 ได้แก่ รับจ้างทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดข้างเคียง และรับจ้างทั่วไป

ปัญหาของชุมชน

   ประชากรในตําบลวังแก้ว มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ยังพบว่า ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
     1. ปัญหาการขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และขาดแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
     2. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
     3. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
     4. ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้ ปุ๋ยเคมีมาก
     5. มีการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชส่ง ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม
     6. ปัญหาการบุกรก แผ่วถางป่า ตลอดไปถึงการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th