Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปอบต.วังแก้ว
ลักษณะที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตั้งอยู่ ที่บ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ห่างจากที่ว่าการอําเภอวังเหนือขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตรห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดลําปางขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร จากสภาตําบลวังแก้วเดิมได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตั้งอยู่ตําบลวังแก้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 191.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 119,762.5 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

     ตําบลวังแก้ว มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน มีป่าไม้ และภูเขา ล้อมรอบประมาณ 80 % มีพนที่ราบลุ่มอยู่สองฝั่งแม่น้ำวัง ห้วยแม่กึ๊ด ห้วยแม่ต๋ม และห้วยตะโก้ง ประมาณ 20 % มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลป่างิ้ว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แหล่งน้ำ

     แหล่งน้ำลําธารแม่น้ำที่สําคัญคือแม่น้ำวังซึ่งไหลผ่านตําบลวังแก้ว ต้นกําเนิดแม่น้ำวังมาจาก เทือกเขาผีปันน้ำ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห้วยแม่กึ๊ดเป็นต้นกําเนิดของน้ำตกวังแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตติดต่อบ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลวังแก้ว นอกจากนี้มีห้วยสายเล็กที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หีด, ห้วยขมิ้น, ห้วยแม่ต๋ม, ห้วยลึก, ห้วยตะโก่ง, ห้วยเตาปูน, ห้วยแม่ตวม, ห้วยบอน , ห้วยชมพู และห้วยบ่อแง

จํานวนหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว มีจํานวน 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.เต็ม ทั้ง 7 หมู่บ้าน
 
ประชากร

     ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,440 คน แยกเป็น ชาย 1,733 คน หญิง 1,707 คน มีจํานวน 1,138 ครัวเรือน แยกเป็น

 
 
ชื่อหมู่บ้าน
หมูที่ จํานวน จํานวนครัวเรือน รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
ชาย หญิง รวม
บ้านแม่หีด 1 264 236 500 196 นายมานัส  สวัสศรี                
บ้านฮ่าง 2 207 203 410 135 นายสุรัตน์  กูลพรม                
บ้านป่าแหน่ง 3 360 366 726 265 นายสายันต์  ศิริเมือง
บ้านค่ายวัง 4 275 258 533 166 นายวิศิษฐ์  แรงทน
บ้านฮ่างวังแก้ว 5 247 263 510 179 นายสัมฤทธิ์ผล  คนเก่ง
บ้านห้วยป้าย 6 177 186 363 104 นายพิชิต  พรหมาพิสิต           
บ้านห้วยต้นเคาะ 7 203 195 398 130 กำนันเติมศักดิ์  เกิดกูล
  1,733 1,707 3,440 1,175  


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th