Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
 cheekycheekyประวัติความเป็นมาของชุมชนcheekycheeky
 
    ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอำเภอวังเหนือ ห่างจากที่ว่าการอําเภอวังเหนือ ขึ้นไป
ทางทิศเหนือ ประมาณ  18  กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง ขึ้นไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 140 กิโลเมตร
และมีถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ตำบลวังแก้ว มี 7 หมู่บ้าน
ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี 2541  ครั้งที่ 7 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  ๒๔๕๗ และอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0311.1/ว 0109 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 สาเหตุที่ชื่อตำบลวังแก้ว เนื่องจากตำบลวังแก้วมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ป่าน้ำตกวังแก้ว ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ
คือ แม่น้ำวัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของน้ำตกวังแก้วบนทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
อันมีขอบเขตจากแนวสันปันน้ำลงมาจนถึงบริเวณที่เริ่มมีน้ำไหลในลำธารนั้นๆจึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และน้ำ
ในบริเวณต้นน้ำลำธาร ที่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่าแก่ชาวตำบล ทั้งการทำไร่ทำนา น้ำบริบูรณ์ตลอดปี
จึงมีชื่อว่า วังแก้ว มาตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน     
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  มีจํานวน  7  หมู่บ้าน  อยู่ในเขต อบต.เต็ม ทั้ง  7  หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  1  บ้านแม่หีด                นายดำรงชัย  เครืออินตา            ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  2  บ้านฮ่าง                   นายสุรัตน์        กูลพรม              ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านป่าแหน่ง             นายสุทธิพงษ์  ก่ายกอง             ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        
หมู่ที่  4  บ้านค่ายวัง                นายพิสิษฐ์     แรงทน                ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  5  บ้านฮ่างวังแก้ว           นายสัมฤทธิ์ผล    คนเก่ง            ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  6  บ้านห้วยป้าย             นายพิชิต         พรหมมาพิสิต      ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  7  บ้านห้วยต้นเคาะ         นายเติมศักดิ์     เกิดกูล              ตําแหน่ง กํานันตําบลวังแก้ว
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th