Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ (05 มิ.ย. 2562)  
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (04 มิ.ย. 2562)  
แจ้งกำหนดชำระภาษี (26 มี.ค. 2562)  
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแก้ว ประจำปีการศึกษา 25... (22 ก.พ. 2562)
แบบรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบปะมาณ 2561 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (04 ม.ค. 2562)
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (04 ม.ค. 2562)
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (21 ธ.ค. 2561)
รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส (05 ต.ค. 2561)
แผนพัฒนาบุคลากร (03 ต.ค. 2561)
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศอาสาสมัครรักษ์โลก (28 ก.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครสอบ (02 ก.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (09 เม.ย. 2561)
ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (05 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจและชำระภาษี ประจำปี 2561 (08 ธ.ค. 2560)
หลักเกณฑ์-มาตรการ-และแนวงทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน (14 พ.ย. 2560)
ประกาศ หลักเกณฑ์-มาตรการ-และแนวงทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน (14 พ.ย. 2560)
Responsive image
รูปข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 

โครงการป้องกันและบรรเทาสา... (24 ส.ค. 2562)  

โครงการป้องกันและบรรเทาสา... (24 ส.ค. 2562)  

โครงการป้องกันและบรรเทาสา... (24 ส.ค. 2562)  

กิจกรรมประชาอาสาปลูกป่า ป... (21 พ.ค. 2562)

กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดิน ป... (21 พ.ค. 2562)

โครงการสืบสานงานประเพณีสง... (17 เม.ย. 2562)

โครงการสืบสานงานประเพณีสง... (17 เม.ย. 2562)

โครงการสืบสานงานประเพณีสง... (17 เม.ย. 2562)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (17 เม.ย. 2562)

แจ้งกำหนดชำระภาษี ประจำปี... (26 มี.ค. 2562)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน... (12 มี.ค. 2562)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน... (12 มี.ค. 2562)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน... (12 มี.ค. 2562)

กิจกรรมฉีควัคซีนป้องกันโร... (12 มี.ค. 2562)

กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า (18 ก.พ. 2562)

กิจกรรมรณรงค์การตคัดแยกขย... (07 ก.พ. 2562)

รายงานสถิติผู้รับบริการข้... (15 ม.ค. 2562)

(04 ก.ค. 2561)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ป... (04 ก.ค. 2561)

หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร อบร... (29 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (03 พ.ค. 2562)  
การตรวจสอบการเงิน 30 กันยายน 2561 (06 ก.พ. 2562)  
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 พ.ย. 2561)  
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (05 ต.ค. 2561)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (05 ต.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (05 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังอก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่ว... (24 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน หมู่... (20 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อน้ำยาหมอกควันกำจัด... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะ... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่ว... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.วังแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉ... (03 ก.ย. 2561)
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th